AutoLISP

Obrys polilinii

Dziś trochę dłuższy kawałek kodu niż zwykle, bowiem dotyczy dość złożonego zagadnienia. W skrócie chodzi o zautomatyzowanie procesu utworzenia grafiki (pewnego wypełnionego kreskowaniem kształtu), na podstawie wskazanych, stykających się ze sobą obiektów typu LWPOLYLINE. Praktyczne zastosowanie tegoż, to na przykład graficzne wyznaczenie strefy kontrolowanej wokół projektowanego gazociągu, które zostało zgłoszone jako problem na forum CAD: Obrys polilinii + automatyczny hatch. Tam w efekcie zarysowany został szkic działania LISP-owego rozwiązania tego problemu. Poniższa grafika w uproszczeniu ilustruje ten proces:

Rozwiązanie które przedstawiam to definicja polecenia, które pozwala dla wskazanych obiektów automatycznie utworzyć obwiednię o zadanej szerokości, oraz wypełnić ją kreskowaniem. Polecenie ma dwie podstawowe opcje zmiany ustawień: szerokości tworzonego obrysu, oraz możliwości wyłączenia rysowania kreskowania – wtedy tworzona jest tylko obwiednia.

Poniżej cały kod definicji polecenia HPO. W skrócie działanie polega na poprawnym wyborze (tutaj obiekty LWPOLYLINE), otwarte i niesamoprzecinające się, a następnie utworzeniu dla każdej z nich obwiedni o zadanej szerokości. Potem wszystkie nowe obiekty scalane są w jeden obiekt (jako suma regionów), który jest kreskowany, zadanym wzorem. Aby zachować możliwość późniejszej edycji, na podstawie geometrii kreskowania tworzona jest obwiednia (obiekt LWPOLYLINE). Po usunięciu regionu i kreskowania, nowa polilinia jest ponownie kreskowana. Ten zabieg pozwala utworzyć docelowo kreskowanie skojarzone z obwiednią.


; =============================================================== ;
; HPoly.lsp by kojacek (last mod: 14-03-2018)           ;
; + polylineSelfCrossing by Kent Cooper              ;
; --------------------------------------------------------------- ;

(setq *X* 0.5    ; offset
   *S* 0.1    ; pattern scale
   *N* "ANSI31"  ; pattern name
   *C* 253    ; color
   *H* 1     ; hatch
)

; --------------------------------------------------------------- ;
(defun C:HPO (/ *error* jk:ACX_Obj2Region
        -m -w -h -s -o -t k s o l r h d e x cmd)
 (defun *error* (msg)
  (cd:SYS_UndoEnd)
  (if cmd (setvar "CMDECHO" cmd))
  (if
   (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
   (princ (strcat "\n*** Błąd: " msg))
  )
  (princ)
 )
 (defun jk:ACX_Obj2Region (Space Obj Del Res / r a)
  (vlax-safearray-fill
   (setq a (vlax-make-safearray 9 '(0 . 0))) (list Obj)
  )
  (setq r (vla-AddRegion Space a))
  (if Del (vla-delete Obj))
  (if Res
   (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value r)))
   r
  )
 )
 (defun -m ()
  (cd:USR_GetKeyWord
   (strcat
    "\nObrys polilinii (Szerokość = "
    (cd:CON_Real2Str *X* 2 nil)
    ", Kreskuj = "
    (nth *H* '("nie" "tak"))
    ")"
   )
   (list "Wybierz" "Szerokość" "Kreskuj" "Rezygnuj")
   "Wybierz"
  )
 )
 (defun -w (/ %)
  (initget (+ 1 2 4))
  (setq %
   (getdist
    (strcat
     "\nAktualna szerokość = "
      (cd:CON_Real2Str *X* 2 nil)
     ". Określ nową szerokość: ")
   )
  )
  (if %
   (progn (setq *X* %)(C:HPO))
   (princ "\nAnulowano. ")
  )
 )
 (defun -h (/ % %1)
  (setq %1 (list "Nie" "Tak"))
  (setq %
   (cd:USR_GetKeyWord
     "\nRysuj kreskowanie "
     (reverse %1)(nth *H* %1)
   )
  )
  (if %
   (progn (setq *H* (vl-position % %1))(C:HPO))
   (princ "\nAnulowano. ")
  )  
 )
 (defun -s (/ %1 %2)
  (if 
   (setq %1
    (ssget
     (list '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(-4 . "<NOT")
        '(-4 . "&")'(70 . 1)
        '(-4 . "NOT>")
        (cons 410 (getvar "CTAB"))
      )
    )
   )
   (progn
    (setq %2 (cd:SSX_Convert %1 0))
    (if
     (setq %3
      (vl-remove-if
       '(lambda (%)(polylineSelfCrossing %)) %2
      )
     )
     %3
    )
   )
  )
 )
 (defun -o (v o / -p d a b c g)
  (defun -p (%1 %2 %3 %4 / cmd)
   (setq cmd (getvar "CMDECHO"))
   (setvar "CMDECHO" 0)
   (vl-cmdf "_.Pedit" %1 "_j" %3 %2 %4 "" "_exit")
   (setvar "CMDECHO" cmd)
   (if
    (not (polylineSelfCrossing (entlast)))
    (vlax-ename->vla-object (entlast))
    (progn (entdel (entlast)) nil)
   )
  )
  (setq d (* 0.5 o))
  (vla-offset v d)
  (setq a (entlast))
  (vla-offset v (* -1 d))
  (setq b (entlast)
     c (entget a)
     g (entget b)
  )
  (-p a b
   (cd:ENT_MakeLWPolyline
    (getvar "CTAB")
    (list
     (cdr (assoc 10 c))
     (cdr (assoc 10 g))) nil
   )
   (cd:ENT_MakeLWPolyline
    (getvar "CTAB")
    (list
     (cdr (assoc 10 (reverse c)))
     (cdr (assoc 10 (reverse g)))) nil
   )
  )
 )
 (defun -t (o / h a)
  (setq h (vla-AddHatch
       (cd:ACX_ASpace)
       acHatchPatternTypePredefined *N* :vlax-true))
  (setq a (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 0))
     a (vlax-safearray-fill a (list o))
  )
  (vla-AppendOuterLoop h a)
  (vla-put-PatternScale h *S*)
  (vla-Evaluate h)
  (foreach % (list o h)(vla-put-Color % *C*))
 )
 (if
  (setq k (-m))
  (cond
   ( (= k "Wybierz")
    (if
     (setq s (-s))
     (progn
      (cd:SYS_UndoBegin)
      (setq o
       (mapcar
        '(lambda (%)
          (-o (vlax-ename->vla-object %) *X*)
        ) s
       )
      )
      (setq l
       (mapcar
        '(lambda (%)
          (if
           (= (type %) 'VLA-OBJECT)
           (jk:ACX_Obj2Region (cd:ACX_ASpace) % t t)
          )
        ) o
       )
      )
      (while (cadr l)
       (vla-Boolean (car l) acUnion (cadr l))
       (setq l (cons (car l) (cddr l)))
      )
      (setq cmd (getvar "CMDECHO"))
      (setvar "CMDECHO" 0)
      (setq r (entlast))
      (setq x (vl-catch-all-apply
           (quote -t)
           (list (vlax-ename->vla-object r))
          )
      )
      (if
       (not (vl-catch-all-error-p x))
       (progn
        (entdel r)
        (setq h (entlast))
        (command "_HatchGenerateBoundary" h "")
        (setq e (entlast)
           d (entget e)
        )
        (foreach % (list h e)(entdel %))
        (if
         (= 1 *H*)
         (-t (vlax-ename->vla-object (entmakex d)))
         (progn
          (entdel e)
          (vla-put-Color (vlax-ename->vla-object e) *C*)
         )
        )
       )
       (progn
        (entdel r)
        (princ "\nNie można utworzyć poprawnych obszarów.")
       )
      )
      (setvar "CMDECHO" cmd)
      (cd:SYS_UndoEnd)
     )
     (princ
      "\nNależy wybrać niesamoprzecinające się otwarte polilinie."
     )
    )
   )
   ( (= k "Kreskuj")(-h))
   ( (= k "Szerokość")(-w))
   ( (= k "Rezygnuj")(princ "\nPolecenie zostało anulowane."))
   (t (princ "\nAnulowano."))
  )
  (princ "\nAnulowano.")
 )
 (princ)
)
; --------------------------------------------------------------- ;
;; Function name: PSC = Polyline Self-Crossing
;; To determine whether a Polyline of any type Crosses itSelf.
;; With 3D Polylines, must have true intersection in 3D,
;; not apparent in 2D.
;; Returns T if self-crossing, nil if not.
;; by Kent Cooper
(defun polylineSelfCrossing (poly / pltyp plobj plverts plints)
 (vl-load-com)
 (setq
  pltyp (cdr (assoc 0 (entget poly)))
  plobj (vlax-ename->vla-object poly)
  plverts (length
       (safearray-value
        (variant-value (vla-get-Coordinates plobj))))
  plints (/
       (length
       (safearray-value
       (variant-value
        (vla-intersectwith plobj plobj acExtendNone)))
       ) 3)
 ); end setq
 (setq plverts (/ plverts (if (= pltyp "LWPOLYLINE") 2 3)))
 (if (vlax-curve-isClosed poly)
  (< plverts plints); then - closed
  (if (equal (vlax-curve-getStartPoint poly)
        (vlax-curve-getEndPoint poly) 1e-8); else - open
   (<= plverts plints); then - start/end at same place
   (<= plverts (1+ plints)); else - open
  ); end if
 ); end if
); end defun
; --------------------------------------------------------------- ;
(princ)

Ustawienia programu zapamiętywane są w zmiennych globalnych (obraz poniżej), są to ustawienia sterowane w opcjach polecenia (szerokość i wyłączenie kreskowania) oraz trzy ustawienia dodatkowe: skala wzoru kreskowania, nazwa wzoru, oraz kolor tworzonych obiektów.

Na poniższym przykładzie widać zastosowanie polecenia z pełnym kreskowaniem SOLID.

W zdecydowanej większości program działa szybko, skutecznie i poprawnie, zapewniając należytą wydajność. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje gdy wystąpi błąd. Są to zwykle błędy spowodowane zastosowaniem złej skali wzoru kreskowania, próby zastosowania niezdefiniowanego wzoru kreskowania, oraz tworzeniem wskazań polilinii których obwiednie tworzą wyspy, albo niedomknięte obszary. Oczywiście program korzysta z biblioteki CADPL-Pack. Do wykluczenia wyboru polilinii które przecinają się same ze sobą wykorzystuję funkcję polylineSelfCrossing, której autorem jest Kent Cooper.

( . . . )

Reklamy
AutoLISP

Własny XRECORD

Jak (niektórym) powszechnie wiadomo, rysunek AutoCAD-a, to nie tylko „kreski i kółka”, (ale) to także potężna baza danych w której przechowywane są informacje nie tylko o elementach rysunkowych, lecz zawierająca też wiele informacji niegraficznych. Na ich (szczegółowe) omówienie trzeba (tutaj) poświęcić osobne miejsce, teraz tylko krótko o programie, który powstał w… 2003 (sic!) roku. Program służy do (w pełni kontrolowanego ręcznego) tworzenia obiektu typu XRECORD (bezpośrednio) w słowniku NamedObjDict. Poniżej okno dialogowe programu:

Wszystkie opcje, oraz możliwości programu, a także więcej informacji o XRECORD-ach dostępne jest po wybraniu przycisku Info. Poniżej widok z przeglądarki rysunkowej bazy danych AutoCAD-a na drzewo słowników:

… oraz z widok struktury DXF dopiero co utworzonego obiektu z danymi wprowadzonymi w oknie dialogowym programu:

Program działa na wszystkich dotychczas znanych wersjach AutoCAD-a począwszy od wersji 2000 włącznie, i jak widać jest już nieco „staroświecki”. Być może w przyszłości, przy (szerszym) omawianiu danych niegraficznych, pokuszę się o jego unowocześnienie. Niemniej jednak, nawet dzisiaj może służyć do tworzenia swoich wpisów w rysunkowej bazie danych, oraz przeprowadzania eksperymentów z danymi niegraficznymi.  A tak wyglądał program w 2003 roku:

Plik do pobrania xrec.zip (~9kB). Polecenie: XR

( . . . )

AutoLISP

Zagadkowe uchwyty RevCloud…

Istnieje w AutoCAD-zie (początkowo tylko w Express Tool, teraz już jako pełnoprawne polecenie) możliwość rysowania sprytnych i zgrabnych owieczek 😉 …

Oczywiście niektórzy wykorzystują to narzędzie do bardziej przyziemnych celów jak tworzenie tak zwanych chmurek wersji (revision cloud):

Polecenie REVCLOUD tworzy zamkniętą polilinię składającą się wielu segmentów łukowych tworzących „chmurkę wersji”. Opcje polecenia pozwalają na narysowanie owej chmurki na kilka sposobów – z wolnej ręki, na bazie prostokąta, wielokąta, czy wskazanego obiektu. Czym różnią się obie chmurki (oprócz koloru) widoczne na obrazie poniżej? Pozornie niczym innym. Ale tylko pozornie. Przypatrzmy się dokładniej…

Pewną swoistą cechą chmurek, jest sposób wyświetlania uchwytów, a co za tym idzie – możliwości ich edycji. Globalnie odpowiada za to zmienna systemowa REVCLOUDGRIPS. Domyślną wartością tej zmiennej  jest 1 (Tak), co powoduje że chmurki wersji wyświetlają minimalną liczbę uchwytów wymaganych do edycji. Niemniej zdarza się że pewnym chmurkom (pomimo ustawień zmiennej REVCLOUDGRIPS), uchwyty wyświetlają się w tradycyjny sposób tak jak dla „zwykłej” polilinii. Animacja poniżej ilustruje właśnie taki przypadek – zielona chmurka daje się łatwo edytować, natomiast czerwona może być tylko edytowana w „zwykły” sposób:

Na swoje potrzeby stworzyłem narzędzie (rzecz jasna LISP-em), które to po wskazaniu chmurki, zmienia ją w taki sposób, aby mogła być edytowana uproszczonymi uchwytami. Czyli po zmianie można taką chmurkę dowolnie rozciągać we wszystkich kierunkach, zachowując cały czas jej inteligentne cechy (dodawanie / odejmowanie segmentów, dopasowanie wielkości). Działanie tego narzędzia widać poniżej:

Na koniec tytułowa zagadka: skąd AutoCAD „wie” że ma wyświetlać uproszczone uchwyty (czyli rozpoznaje że polilinia jest chmurką), i jak go do tego zmusić?

( . . . )

AutoLISP

Bloki przycięte (2)

Dziś druga cześć omówienia zagadnień związanych z przycinaniem bloków. Po poprzedniej części teoretycznej, teraz czas na praktyczne zastosowanie poznanej wiedzy – manipulowanie blokami przyciętymi. Rzecz jasna programowo – za pomocą LISP-a. Poniżej definicje trzech omawianych dziś funkcji:


; =============================================================== ;
; ClipUtil.lsp by kojacek 
; --------------------------------------------------------------- ;
; zwraca <ename> obiektu SPATIAL_FILTER dla przycietego   ;
;                                 ;
(defun jk:BLK_getClip (Ent / x f)
 (if
  (setq x (cd:DCT_GetExtDict Ent nil))
  (if
   (member "ACAD_FILTER" (cd:DCT_GetDictList x nil))
   (if
    (member "SPATIAL"
     (cd:DCT_GetDictList
      (setq f
       (cdr (assoc "ACAD_FILTER" (cd:DCT_GetDictList x T)))
      ) nil
     )
    )
    (cdr (assoc "SPATIAL" (cd:DCT_GetDictList f T)))
   )
  )
 )
)
; --------------------------------------------------------------- ;
; odwraca kierunek przycinania (zewn / wewn> obiektu <Ent>    ;
;                                 ;
(defun jk:BLK_RevClip (Ent / f d)
 (if
  (setq f (jk:BLK_getClip Ent))
  (progn
   (setq c (cdr (assoc 290 (entget f))))
   (cd:ENT_SetDXF f 290 (abs (1- c)))
   (entupd Ent)
  )
 )
)
; --------------------------------------------------------------- ;
; usuwa przyciecie obiektu <Ent>                 ;
;                                 ;
(defun jk:BLK_RemClip (Ent)
 (if
  (jk:BLK_getClip Ent)
  (progn
   (cd:DCT_RemoveDict
    (cdr (assoc "ACAD_FILTER"
     (cd:DCT_GetDictList (cd:DCT_GetExtDict Ent nil) T))
    )
    "SPATIAL"
   )
   (entupd Ent)
  )
 )
)

Poniżej omówienie trzech funkcji LISP-owych do manipulacji blokami przyciętymi, ilustrowane animacjami pokazującymi ich działanie:

 • Sprawdzenie czy blok jest blokiem przyciętym. Funkcja o nazwie jk:BLK_getClip, wymaga jednego argumentu w postaci nazwy obiektu typu INSERT (ename). Zwraca nil gdy blok nie jest blokiem przyciętym, w przeciwnym wypadku zwraca nazwę obiektu (ename), słownika o nazwie SPATIAL, (obiekt SPATIAL_FLTER) zawierającego dane odpowiedzialne za definicję przycięcia. Na poniższym obrazie właśnie przykłady dwóch wywołań dla bloków:

 • Odwrócenie przycięcia. Tak jak poprzednia, funkcja jk:BLK_getClip wymaga jednego argumentu będącego ename bloku przyciętego. Funkcja „odwraca” kierunek przycięcia bloku (wewnątrz /  na zewnątrz). Działanie jej jest takie same jak ręczny wybór uchwytu (strzałki) zaznaczonego bloku przyciętego. Oczywiście programowo bez akcji użytkownika. Poniżej widać jej działanie:

 • Usunięcie obwiedni przycięcia. Tak samo jak dla poprzednich funkcji jedynym argumentem dla jk:BLK_RemClip jest ename przyciętego bloku. Funkcja usuwa dane niegraficzne przypisane do obiektu INSERT, definiujące przycięcie. Działanie funkcji widać poniżej:

Prezentowane tutaj funkcje, dają podstawowe możliwości tworzenia dowolnych narzędzi operujących programowo na blokach przyciętych. Oczywiście wiele zależy od potrzeb, oraz możliwości i wiedzy programującego. Niemniej te funkcje mogą być już dobrym początkiem do przeprowadzanie eksperymentów na (przyciętych) blokach. Wszystkie prezentowane tu funkcje potrzebują załadowania CADPL-Pack‚a, ponieważ wykorzystują szereg zdefiniowanych tam funkcji bibliotecznych, dostępu do danych niegraficznych AutoCAD-a.

Mam nadzieję że, te ostatnie dwa wpisy dotyczące omówienia budowy mechanizmu przycinania bloków, choć nieco przybliżyły ciekawy temat danych niegraficznych rysunku AutoCAD-a. Bo (wydaje się) nie raz jeszcze do nich tutaj powrócę…

( . . . )

AutoLISP

Bloki przycięte (1)

Posługując się (niezbyt często jednak), pewną metodą edycji bloków zwaną przycinaniem, większość użytkowników, nie zdaje sobie sprawy że, wkracza w tajemniczy, nieznany i mroczny (ale i) fascynujący (jednocześnie) świat obiektów i danych niegraficznych AutoCAD-a… Postaram się (poniżej) nieco przybliżyć te mechanizmy za pomocą (oczywiście) pisma nawiasowego… 😉 Ale o tym w kolejnym odcinku, dziś (tylko) podstawy teoretyczne…

Najoględniej mówiąc, w AutoCAD-zie można przycinać obiekty takie jak bloki, odnośniki zewnętrzne, obrazy, rzutnie i podkładania (pdf / dgn / dwf), do określonej przez polilinię obwiedni. Obwiednia tnąca określa część obrazu, podkładania, rzutni lub odnośnika, która zostanie ukryta. Widocznością obwiedni tnącej steruje globalnie zmienna systemowa FRAME. Do przycinania tych obiektów służą polecenia:  PRZYTODN (_XCLIP), PRZYTOBR (_IMAGECLIP), PRZYTRZUT (_VPCLIP), PDFPRZYT (_PDFCLIP), DGNPRZYT (_DGNCLIP), DWFPRZYT (_DWFCLIP), oraz jedno uniwersalne PRZYTNIJ (_CLIP). Dzisiejszy wpis traktuje tylko o przycinaniu bloków (lub odnośników zewnętrznych). Pozostałe obiekty mają różny od opisanego teraz sposób przycięcia.

Na poniższym obrazie przedstawiam całą strukturę danych DXF przyciętego obiektu bloku – INSERT. Ilustruje on budowę i wzajemne zależności obiektów niegraficznych. Na początku widać dane wstawienia bloku (zaznaczone na zielono), a w nich odwołanie do słownika rozszerzeń (Extension Dictionary) – jest to obiekt niegraficzny (kod 360), który znajduje się pomiędzy kodami 102 DXF, z nazwą ACAD_XDICTIONARY, ze znacznikami klamrowymi początku i końca grupy. Zaznaczony jest na niebiesko. Przeglądając jego dane, trzeba przejrzeć nazwy obiektów (słowników) w nim zagnieżdżonych, jest to kod 3 (nazwa) i bezpośrednio po nim następujący (tutaj zawsze) kod 360 – ename słownika. Słownik związany z przycinaniem bloku nazywa się ACAD_FILTER. Jest tu zaznaczony na czerwono. Oczywiście (jak widać) związanych słowników może być więcej – tutaj są dodatkowo dane słownika związane z definicją bloku dynamicznego: AcDbBlockRepresentation. Podobny mechanizm trzeba zastosować przy przeglądaniu tego słownika – tylko teraz należy znaleźć obiekt o nazwie SPATIAL (kod 3 i jego ename kod 360). Jest tu zaznaczony kolorem fioletowym:

Dopiero ten obiekt o nazwie SPATIAL_FILTER, opisuje i definiuje przycięcie bloku. Krótko o najważniejszych kodach DXF tego obiektu. Kod 70 opisuje liczbę punktów obrysu przycinającego. Jeżeli wartość wynosi 2 to obrys przycinający jest prostokątem (lewy dolny i prawy górny narożnik). Gdy ma wartość większą, to obrysem przycinającym jest polilinia, a wartość określa ilość wierzchołków. Analogicznie zwiększa się wtedy ilość kodów 10 – punktów 2D. Kody 40 to definicja macierzy przekształcenia 4×3. Potrzebna jest ona do przeliczania punktów definiujących obrys, dla wstawienia bloków (skala X/Y, obrót). Kod 290 określa kierunek przycięcia (0 = na zewnątrz i 1 = do wewnątrz obrysu). Prawda że (wszystko) proste?

Pozostaje jeszcze parę uwag. Dostęp do tych danych możliwy jest tylko za pomocą odczytu kodów DXF. Oczywiście dobranie się do słowników z poziomu ActiveX jest możliwe, ale… nic z tego (oprócz dostępu) nie wynika. Podobnie jest z dostępem za pomocą funkcji getpropertyvalue. Innymi słowy: tutaj (jak w wielu innych sytuacjach), wygrywa stary dobry AutoLISP… 🙂

Przycinanie bloków to duże ułatwienie. Można w prosty sposób ograniczyć widoczność części grafiki bloku, bez potrzeby jego rozbijania, czy tworzenia innych jego odmian w postaci częściowych bloków. Ograniczenia bloków przyciętych? Dwa najważniejsze: blok może mieć tylko jeden obrys przycięcia, oraz obrys ten może być definiowany tylko za pomocą segmentów liniowych polilinii.

Po tym teoretycznym (zrozumiałym mam nadzieję) wstępie, w następnym wpisie omówię kilka funkcji LISP-owych, które napisałem w celu programowego manipulowania przyciętymi blokami.

( . . . )

( . . . ), AutoCAD

(Nawiasem mówiąc (2))

Pod koniec listopada ubiegłego roku, wpisem (Nawiasem mówiąc (1)), rozpocząłem (serię jak się okazało), mojej (niekrótkiej wszak) przygody z różnymi wersjami AutoCAD-a. Dziś zatem śpieszę dodać kolejny odcinek, póki ręka nie drży, a i oczy (jeszcze) widzą 😉 … (Nawiasem mówiąc), początkowo zamysł był na 1-2 odcinki, ale wydaje się że, może być ich więcej. Co ciekawe, odnoszę wrażenie że, więcej da się opowiedzieć o tych starszych wersjach AutoCAD-a, niźli o tych nowszych…

Kolejną wersją AutoCAD-a, na której pracowałem była Release12. To był program w porównaniu do 11, zupełnie inny. Chyba – jeśli chodzi o dokumentację – najbardziej „wypasiona” wersja. Duże wielkie białe pudła, a w nich kilka porządnie wydanych podręczników, główny w twardej (niczym encyklopedia) oprawie [*1].

Instalacja to 12 dyskietek 1,44MB + 4 dyskietki (opcjonalnie) moduł modelowania 3D – AME (Advanced Modeling Extension). O AME dziś chyba wszyscy chcą zapomnieć [*2]… Do tego dołączona płyta Bonus CD, zawierała ona wiele narzędzi, przykładów, programów demonstracyjnych i rozszerzeń dokumentacji.

W niepamięć poszło menu startowe, teraz program otwierał się od razu w edytorze. Menu górne było już dość rozbudowane, wprowadzono menu kursora. Co ciekawe, menu rozwijalne zapamiętywało ostatni wybór, stąd powtórzenie polecenia z menu, wymagało tylko podwójnego kliknięcia w belce menu. To działało naprawdę szybko. Po raz pierwszy pojawiły się uchwyty obiektów. Wprowadzono język definicji okien dialogowych DCL (Dialog Control Language), który działa do dzisiaj. Jest on niezależny od platformy i pozwala tworzyć okna na wszystkich AutoCAD-ach, pracujących na różnych systemach operacyjnych. Nawiasem mówiąc w R12 większość okien dialogowych AutoCAD-a, było definiowane w DCL. Co ciekawe w R12 (i jeszcze R13 pod DOS), można było zmienić kolory okien dialogowych w pliku definicji *.dcc. Standardowe autocad-owskie „płaskie” białe okna z niebieskimi belkami, zastępowałem „trójwymiarowymi” szarymi, wizualnie „windows-owymi” (wtedy królował Windows 3.1)…

AutoLISP oprócz wspomnianej obsługi DCL-a, został również mocno rozbudowany. Pojawiło się dużo nowych funkcji, które musiały nadążyć za zamianami w samym programie. Dodano kilka funkcji zdefiniowanych zewnętrznie (ADS), dostępnych dla AutoLISP-a. Również ja, nabrałem już wtedy nieco wprawy w pisaniu mniejszych lub większych makr, służących mi w codziennej pracy. Fascynowało mnie zgłębianie specyfikacji DXF, i przyznam że, wiedza ta owocuje do dzisiaj. Zasłyszaną gdzieś opinię że, „do nauki LISP-a, potrzeba (tylko) dwóch rzeczy: czytania cudzego kodu i  pisania (dwa razy więcej) własnego…”, mogę (po latach) tylko potwierdzić.

Parę ciekawostek:

 • zostało usunięte polecenie (OSIE) _AXIS, którego cień (w przeciwieństwie do wielu innych usuniętych wcześniej i później poleceń) snuje się do dzisiaj, o czym pisałem już kiedyś TUTAJ.
 • polecenia które wywoływały okna dialogowe zaczynały się od przedrostka DD np. DDLAYER, DDPTYPE, DDINSERT i wiele innych. W polskiej wersji były to odpowiednio: ODWAR, ODTPUNKT, ODWSTAW, tu przedrostkiem były litery OD (okno dialogowe). Odstępstwem było polecenie ODSUŃ. Konwencja ta została zaniechana w wersji 2000.
 • w 1993 powstała (tylko anglojęzyczna) wersja AutoCAD-a podobna do Release 12, (ale mocno uproszczona)  pod Windows. Był to pierwszy AutoCAD LT.

Podsumowując: R12 wspominam (dziś) bardzo dobrze. Z pewnością za szybkość (naprawdę to była chyba najszybsza wersja), i za stabilność (ta wersja bardzo rzadko się wywalała). Pracowałem na niej z prawdziwą przyjemnością, używałem wtedy do pracy pulpitu graficznego (zwanego digitizerem lub tabletem). Pojęcie tablet ma dziś inne znaczenie. Był to SummaSketch III, formatu A3. Używało się do niego nakładki (dostarczanej z AutoCAD-em):

Urządzeniem wskazującym był rodzaj myszki (o 4 (chyba) programowalnych przyciskach), z celownikiem w postaci krzyża nitek. Po kalibracji urządzenia, można było (stosunkowo) precyzyjnie digitalizować podłożony (papierowy) rysunek, wprowadzając współrzędne wskazywanych na pulpicie punktów do rysunku AutoCAD-a. Część poleceń wywoływana była z ikon widocznych na powyższym obrazie. Przyzwyczajenie które nadeszło z czasem pozwalało wybierać polecenia „w ciemno”, nie patrząc na pulpit, pracując naprawdę bardzo szybko. Nadejście Windows (z ikonami na ekranie), spowodowało odejście od tego rodzaju urządzeń. Dziś podobne, ale z piórkiem jako wskaźnik, z kontrolą nacisku, prędkości poruszania itp. mają zastosowanie w programach graficznych.

Okazało się że, opis tylko jednej wersji zajął cały wpis (a nie opisywałem tutaj bardzo wielu rzeczy), w przyszłości muszę bardziej kondensować informacje, ale (jestem przekonany) Release 12 zasłużyła na większą uwagę…

[*1] – zgrabną fotkę z podręcznikami AutoCAD Release 12, zaczerpnąłem z serwisu eBay.

[*2] – modelowanie w AME nauczyło mnie trzykrotnego użycia w jednym zdaniu słowa k***a, nie deformując jego treści… To cenna umiejętność ;).

 

( . . . )

AutoLISP

TRIM okręgiem

Przedstawione poniżej przycinanie obiektów okręgiem jest kolejnym przykładem automatyzacji, przyśpieszającej kilkusetkrotnie pracę, w porównaniu do ręcznej edycji. Najogólniej zadanie polega na przycięciu wszystkich możliwych obiektów przecinających okrąg. Standardowo polecenie UTNIJ (_TRIM), w tym przypadku, wymaga wyboru obiektu będącego krawędzią cięcia (tutaj okrąg), oraz obiektów do ucięcia, przy czym znaczenie ma sposób wyboru tych obiektów (wewnątrz lub na zewnątrz) okręgu. W sytuacji gdy zarówno okręgów będących krawędziami, jak też obiektów je przecinających, jest wiele, czas edycji dramatycznie wzrasta. Rozwiązaniem jest oczywiście wykorzystanie makra automatyzującego te czynności.

W rozwiązaniu które tutaj przedstawiam, wykorzystuję wywołanie  standardowego polecenia _TRIM, dla wskazanego okręgu (krawędź), oraz wybrania obiektów ucinanych, funkcją ssget, w trybie wyboru _FENCE (krawędź). Tutaj do rozwiązania konieczne były pewne problemy. Po pierwsze: ssget wybiera obiekty widoczne na ekranie, oraz po drugie – obiekty ucinane powinny być wybierane możliwie blisko krawędzi cięcia. Rozwiązanie pierwszego problemu polega na każdorazowym (dla każdego okręgu ze zbioru wskazań), powiększeniu ekranu do granic obiektu (i przywróceniem poprzedniego widoku) – stąd widoczne na poniższych animacjach mignięcie. Drugi problem rozwiązany jest przez utworzenie listy punktów, (na zewnątrz lub wewnątrz okręgu), które tworzą krawędź wielokąta foremnego o 48 bokach. Takie przybliżenie okręgu wystarcza we wszystkich przypadkach z którymi miałem do czynienia (można oczywiście to przybliżenie zwiększyć). Prezentowane przykłady dla czytelności obrazu, są stosunkowo proste. Poniżej widać działanie wywołania zdefiniowanego polecenia CTRIM:

Jeżeli zmienna globalna *jk-CTrim ma wartość równą różną od NIL, obiekty przycinane są na zewewnątrz okręgów, tak jak to widać poniżej:

Program do poprawnego działania wymaga wczytania CADPL-Pack’a. Poniżej źródło programu:


; ================================================================= ;
; ctrim.lsp - kojacek (mod. 11-2017)                ;
; Polecenie CTRIM ucina przecinające wybrane okregi obiekty     ;
; ----------------------------------------------------------------- ;
(setq *jk-CTrim nil) ;;; global - gdy /= nil tnie na zewnatrz    ;
; ----------------------------------------------------------------- ;
(defun C:CTRIM (/ ls ss le lss OldErr)
 (setq OldErr *error*
    *error* CTRIM-ERROR
    ls (list "CMDECHO" "HIGHLIGHT" "OSMODE")
 )
 (princ "\nWybierz okręgi będące krawędziami tnącymi... ")
 (if
  (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "CIRCLE"))))
  (progn
   (setq le (cd:SSX_Convert ss 0))
   (jk:TMP_ZoomSave nil)
   (setq lss (mapcar '(lambda (%)(cons % (getvar %))) ls))
   (cd:SYS_UndoBegin)
   (foreach % ls (setvar % 0))
   (foreach % le
    (jk:ENT_ZoomEnt % 0.1)
    (jk:ENT_TrimInCircle % (if (not *jk-CTrim) -1 1))
   )
   (jk:TMP_ZoomSave t)
   (foreach % lss (setvar (car %)(cdr %)))
   (cd:SYS_UndoEnd)
  )
  (princ "\nNic nie wybrano. ")
 )
 (setq *error* OldErr)
 (princ)
)
; ----------------------------------------------------------------- ;
(defun CTRIM-ERROR (s)
 (if OldErr (setq *error* OldErr))
 (cd:SYS_UndoEnd)
 (if lss (foreach % ls (setvar (car %)(cdr %))))
 (princ (strcat "\nBłąd CTRIM: " s))
 (princ)
)
; ----------------------------------------------------------------- ;
(defun jk:TMP_ZoomSave (m)
 (if
  (not *jk-ZoomSave)
  (setq *jk-ZoomSave
   (list (getvar "VIEWCTR")(getvar "VIEWSIZE"))
  )
  (vla-ZoomCenter
   (vlax-get-acad-object)
   (vlax-3d-point (car *jk-ZoomSave))
   (cadr *jk-ZoomSave)
  )
 )
 (if m (setq *jk-ZoomSave nil))
)
; ----------------------------------------------------------------- ;
(defun jk:ENT_ZoomEnt (o p / ss r f s a d)
 (cond
  ( (= (type o) 'ENAME)(setq ss (ssadd))(ssadd o ss))
  ( (= (type o) 'PICKSET)(setq ss o))
  (t nil)
 )
 (if ss
  (progn
   (setq r (LM:ssboundingbox ss)
      a (angle (car r)(cadr r))
      d (if p (* p (distance (car r)(cadr r))))
      f (if p (polar (car r)(+ pi a) d)(car r))
      s (if p (polar (cadr r) a d)(cadr r))
   )
   (vla-ZoomWindow
    (vlax-get-acad-object)
    (vlax-3d-point f)
    (vlax-3d-point s)
   )
  )
 )
)
; ----------------------------------------------------------------- ;
;; Selection Set Bounding Box - Lee Mac
;; Returns a list of the lower-left and upper-right WCS coordinates of a
;; rectangular frame bounding all objects in a supplied selection set.
;; sel - [sel] Selection set for which to return bounding box
(defun LM:ssboundingbox ( sel / idx llp ls1 ls2 obj urp )
 (repeat
  (setq idx (sslength sel))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object
        (ssname sel (setq idx (1- idx)))))
  (if
   (and
    (vlax-method-applicable-p obj 'getboundingbox)
    (not
     (vl-catch-all-error-p
      (vl-catch-all-apply
       'vla-getboundingbox (list obj 'llp 'urp))
     )
    )
   )
   (setq ls1 (cons (vlax-safearray->list llp) ls1)
      ls2 (cons (vlax-safearray->list urp) ls2)
   )
  )
 )
 (if
  (and ls1 ls2)
  (mapcar
   '(lambda (a b)
     (apply 'mapcar (cons a b))
   ) '(min max)(list ls1 ls2)
  )
 )
)
; ----------------------------------------------------------------- ;
(defun jk:ENT_Visible (e / d v)
 (if
  (setq v (assoc 60 (entget e)))
  (cd:ENT_SetDXF e 60 (abs (1- (cdr v))))
  (cd:ENT_SetDXF e 60 1)
 )
 e
)
; ----------------------------------------------------------------- ;
(defun jk:ENT_TrimInCircle (e mode / d c r x rx p)
 (setq d (entget e)
    c (cdr (assoc 10 d))
    r (cdr (assoc 40 d))
    x (* 0.01 r)
    rx (if (minusp mode)(- r x)(+ r x))
    p (mapcar
      '(lambda (%)
       (strcat (rtos (car %) 2 8)","(rtos (cadr %) 2 8))
      )
      (mapcar
       '(lambda (%)(trans (polar c % rx) 0 1))
       (cd:CAL_Sequence 0.0 48 (/ pi 24))
      )
     )
 )
 (jk:ENT_Visible e)
 (eval (append '(command "_.TRIM" e "" "_F") p))
 (command "" "")
 (jk:ENT_Visible e)
)
(princ "\nPolecenie CTRIM. ")
; ----------------------------------------------------------------- ;
(princ)

Jednym z zastosowań przycinania okręgiem jest przygotowanie grafiki w AutoCAD-zie, z której później generowany jest kod na potrzeby maszyn sterowanych numerycznie. Usunięcie fragmentów ścieżek na przykład wycinania laserowego, (właśnie przez przerwanie okręgiem), zapobiega „rozsypaniu” się całego wycinanego arkusza. Takie technologiczne wstawki, których mogą być dziesiątki, można za pomocą prezentowanego tutaj polecenia CTRIM, wykonać w kilka sekund.

. . . )